Die Ware Gees agter Kersfees

Die ware "Gees" agter Kersfeed

Aan elke Wedergebore Kind van Elohim

Loof en prys JAHWEH en mag Elohim jou ook vandag seën. Ons word almal geroep as ouderlinge, pastore, leraars en selfs net gelowiges om op die vaste beginsels te staan van die Koninkryk van Elohim en dit ook te verteenwoordig. Hierdie dekbrief wil ek graag rig aan alle gelowiges wat deur ons Hemelse Vader geroep is om die Seun van Elohim, ons Here Messias J'shua te verteenwoordig. Ons leef in 'n tyd waar die skrif dit duidelik stel, van gevaarlike tye waar verskye leringe van duiwels en verleidende geeste gelowiges afvallig sal maak van die Ware geloof soos in die Skrif aan ons voorgehou. Daar word derhalwe 'n oproep op ons as opsieners gemaak om na die kudde om te sien en hulle teen hierdie misleiding te beskerm.

Ons moet waak teen plaasvervangende standpunte, opinies, emosies en gevoelens. Ons sien duidelik hoe Paulus ons waarsku in Kol 2:8 hoe die gelowiges (afgesondersdes - Kinders van Elohim) met oorlewerings (tradisies), filosofieë of nietige godsdienstige reëls sal bederf, omdat dit van die wêreld is en nie van Messias nie. Messias J'shua waarsku self Sy dissipels teen die suurdeeg van die Fariseërs (tradisies, oorlewering ens.) wat die Woord van Elohim tot niks maak en Sy gesag ontneem (Mat. 15:1-9;Mat.16:1-3). Dit is dus met die grootste eerbied en vrees vir die Lewende Elohim dat ons as Kinders van Elohim altyd die waarheid sal praat en die waarheid alleenlik, en hier is slegs een Waarheid beskikbaar en dit is die onfeilbare Woord van Elohim. " Soek ek dan nou die guns van mense, of van Elohim? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Messias wees nie." (Gal 1:10 1953). Hierdie is harde en ernstige woorde.

Daar is baie gesê in die verlede al oor Kersfees. Ek versoek elkeen in die wonderlike Naam van J'shua, om alles te lees met 'n oop gemoed. Alles is FEITLIKE WAARHEDE en GEESTELIKE WAARHEDE. Die "gees" agter Kerfees sal aangedui word as godslasterlik, wellustig en seksuele perversie. Die vraag is, wat gaan ons daarmee doen? J'shua het is Luk 6:36 gesê:"Watter sin het dit dat julle My aanspreek met 'Here, Here!' en nie doen wat Ek sê nie?" Indien ons J'shua waarlik liefhet sal ons doen wat Hy ons sê en nie vreemde offers of vure aan Hom bring nie.

Nou, aan alle pastore , leraars en ouderlinge as getroue herders van die Kudde van Elohim vra ek die volgende: As Wedergebore, Geesvervulde Manne van Elohim, sou jy toelaat dat iemand die Rosekrans (Roomse Bidsnoer) in jou gemeente (kerk) bid? Ek bid NEE! Ek vertrou jy sal dit vinnig regstel! Sou jy toelaat dat iemand tot Maria bid? Of dat iemand uit die vagevuur gebid word? Of dat ander beelde aanbid word? Of dat iemand die Pous as werlike verteenwoordiger van Messias op aarde vereer? Ek bid nie een van bogenoemde nie, maar dat dit vinnig reggestel sal word! Waarom dan word Kersfees gevier? Dit kom vanaf dieselfde kerk, dieselfde gees!!! Dieselfde oorsprong van die Rosekrans, Maria-aanbidding, Vagevuur, Beeldediens! Hoe kan al die ander ontoelaatbaar wees terwyl Kersfees geregverdig word?

Dink so 'n bietjie daaroor na. Gehoorsaamheid is beter as offerhande. Vrees jy mense of Elohim? Verkondig die waarheid aan heiliges of vromes van Elohim en maak hulle vry. As ons geroep is om die Woord van Elohim uit te leef en te verkondig, hoe is dit dat ons dan Kersfees vier alhoewel dit glad nie in die Bybel genoem, gevier of opgeneem is nie? Van wanneer af het ons die reg om dinge te verkondig wat nie op die Rots, Messias J'shua - Die Woord van Elohim gebou is nie? Laat elkeen van ons bekwame boumeesters wees (1 Kor 3:10).

Daar is geen eie insigte of standpunte hier nie. Die Fariseërs het elke dag op die straathoeke gestaan om mense nader te roep met die Liefde van Elohim. Hulle was ook op die ou einde diegene wat op hulle tande gekners het en Messias J'shua laat kruisig het! In Joh 8:40-44 beweer die Fariseërs dat Elohim in die Hemel hul vader is, maar J'shua spreek hulle tee en sê dat hulle duiwel het as vader en hulle werke toon dit! Wie is ons Vader? Ek bid en vertrou ons weet! In Joh 6:66 (666 - is dit toeval?) het baie dissipels J'shua verlaat vanwee Sy harde woorde - geen kompromie. In gebed smeek en vertrou ek dat hierdie nie te harde woorde vir jou mag wees nie.

Om aan die Koninkryk van Elohim in hierdie tyd te bou benodig liefdevolle, versorgende en sterk manne en vroue van Elohim. Waar is die prediking vandag wat die wêreld onderstebo keer? Wat veroorsaak dat tande saamgekners word of mense gestenig word! Wat predikers verdryf omdat die waarheid te diep sny! Dit is die tipe prediking waarvan ons in Handelinge lees!

Die Koninkryk van Elohim het nie Kersfees gebring nie, maar die "Christendom" het wel. Die Roomse Katolieke Kerk het beeldediens gebring. Johannes die Doper, Messias J'shua en die Apostels het NOOIT "Christendom" verkondig nie , maar die Koninkryk van Elohim. 'n Volgeling van Messias J'shua is nie 'n Christen genoem nie maar 'n Dissipel (vergelyk Hand 11). 'n Dissipel volg die voorbeeld van sy/haar leermeester. J'shua het gesê HY is die WEG, die WAARHEID en die LEWE. Hy het ook gesê dat HY die enigste DEUR is. Die Christendom het in die VSA meer as 250 verskillende dogmas, leerstellings en denominasies, waarvan baie reeds ook in die RSA is. Saam daarmee het ons ook baie wat uniek aan die RSA is. Laat daar nie net 'n klein oorblyfsel wees wat die Koninkryk van Elohim vind nie.

Dit is my gebed dat elkeen eerlik met homself voor Elohim sal staan en homself sal ondersoek. Moet asseblief nie hierdie stuk weggooi of neersit voordat dit klaar gelees is nie. Moet asseblief nie deur tradisie en oorlewerings gebonde wees nie. J'shua het geleer dat ons van ons Dooie Werke moet wegkeer. Mag ons altyd geseënd wees en altyd die WAARHEID verkondig.

Ek, sowel as die skrywer van hierdie stuk sal graag van jou wil hoor. Indien jy sou dink dat daar van die waarheid afgewyk is, sal ons graag wil gekorrigeer word. Dit moet egter volgens die Woord van Elohim wees (2 Tim 3:15-17). Ek hoop en vertrou dat niemand deur sommige van die seksuele perversie wat genoem word geafronteer sal wees nie.

Die ware "gees" agter Kersfees

Prys Jahweh en mag Elohim elkeen seën wat nou hierdie feitelike en ware lering gaan lees. My gebed vir elkeen is dat jy eers sal bid en dan met 'n oop gemoed elke Skrifteks sal bestudeer sodat jy die waarheid in die Skrif kan ontdek. Onderwerp jouself asseblief aan die Woord van Elohim en met alle erns gaan in, in die Heilige vrees van Elohim. Moet asseblief nie toelaat dat die hardheid van jou hart, jou gevoel of emosies jou beheer nie. Luister na die Gees van Elohim en laat die Waarheid die Waarheid wees. Lees asseblief alles en moet nie die stuk neersit wanweë ongeloof nie.

J'shua het in Mat4:4 en Luk 4:4 gesê:"'n Mens leef nie net van brood alleen nie maar van elke woord wat uit die mond van Elohim kom." In Joh 8:31-32:"As julle aan my woorde getrou bly , is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak."In Joh 14:15 sê J'shua:" as julle My liefhet, sal julle My opdragte uitvoer." En in vers 23 "As iemand my liefhet sal hy my Woorde ter harte neem;". J'shua het ook in Joh 16:13-15 gesê:"Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie. Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig. Alles wat die aan Vader behoort, behoort ook aan My; daarom dat Ek gesê het: Wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig." Die Gees van Afsondering sal slegs die WOORD VAN ELOHIM verhef. Hierdie is diepgaande woorde en moet die basis vorm van enige wedergebore kind van Elohim se lewe. Geen ander fondament kan gelê word nie, die fondament is reeds gelê - naamlik Messias J'shua (1Kor 3:11). In 1Pet 1:23 sê Petrus vir ons: "Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van Elohim." Ons moet onthou die Woord het vlees geword - Joh 1:14 - en die Woord se naam is J'shua.

Ons kan dus hierdeur sien en verstaan waarom soveel klem op die Woord gelê word en waarom J'shua gesê het dat die Waarheid aan ons deur die Gees van Afsondering geopenbaar sal word en dat ons Sy Woord moet gehoorsaam.'n Ander baie belangrike skrifgedeelte vind ons in Mat 15:3 waar J'shua die volgende vra: "Waarom verontagsaam julle self die gebod van Elohim ter wille van julle oorgelewerde gebruike (tradisies)?" In vers 6 sê J'shua dat die oorgelewerde gebruike (tradisies) Elohim se Woord Sy gesag ontneem!! Kan jy jou dit voorstel dat ons tradisies Elohim se Woord sy krag en gesag ontneem? Wat J'shua in werklikheid sê is dat wanneer ons as mense hier op aarde 'n tradisie neem, 'n geestelike baadjie daarvoor aantrek om dit Geestelik te maak, sal dit die uitwerkking hê dat ons die Woord van Elohim Sy krag en gesag ontneem en sal dit 'n vreemde vuur voor ons Hemelse Vader wees. Indien ons iets aan Elohim wil bring moet ons seker maak dat dit skriftuurlik opgeteken is en daarvolgens die nodige riglyne kry.

Elohim het deeglike instruksies gegee aan Sy volk hoe om enige Afgesonderde Dae of Afgesonderde Feeste te vier. In Engels sien ons duidelik hoe 'n "Holy Day" 'n "Holiday" geword het. Dit moes eerder "set-apart" gewees het. Die Woord van Elohim is nie aan die mens gegee om daarmee te maak soos hy wil nie. Dit is gegee om geleer te word en daarvolgens te lewe en in dankbaarheid aan Elohim gehoorsaam te wees aan die Een wat ons velos het van 'n lewe van sonde en duisternis. In die begin was ELOHIM! - nie die mens nie!!

Ons het so byna die goddelike waarheid van Elohim verswelg deur die onderhouding van menslike tradisies, oorlewerings en wat ons dink Hom welgevallig mag wees, pleks dat ons Sy waarhede gehoorsaam en doen wat Hy sê Hom welgevallig is. Het jy al ooit gewonder waarom daar geen aanduiding is van Messias J'shua se geboorte datum nie? Het jy al ooit daaraan gedink waarom daar geen aaduiding van Kersmis of Kersfees in die Bybel is nie? Het jy al ooit gedink hoekom die vroeë kerk en geestelike leiers nie die geboorte van J'shua gevier het nie maar wel Sy opstanding?

Ons staan op die drumpel van 'n reis deur 'n gebied wat vir baie ongelooflik sal wees, andere mag weer sê ons het dit nog altyd so gedoen, ons gaan net so aan. Andere sal uiter: "O, Elohim! Wat het ons gedoen? Waarom is ons nog nooit die waarheid geleer nie?" Slegs feite en waarheid gaan verder ook nog volg. Mag jou gees geseënd wees!

 

'n FONDASIE OM DIE WAARHEID OP TE BOU

As wedergebore gelowiges word ons deur Elohim beveel om volgens Sy statute, wette en ordinansies te leef. Ons word deur Paulus in Efesiërs 5:6-11 (Lees alles asseblef deeglik deur) beveel om nie deur allerlei onwaarhede mislei te word nie, en alhoewel ons vroeër in die duisternis gewandel het, is ons nou in die lig (die Woord) en moet ons so leef en moet ons die vrugtelose praktyke van die duisternis aan die kaak stel.

Nou is dit belangrik om te onthou dat J'shua in Mat 7:15-20 sê dat 'n goeie boom nie slegte vrugte kan dra nie, en 'n slegte boom geen goeie vrugte nie. Dink jy dat J'shua dit werklik so bedoel het? Natuurlik het Hy! Hy sê ook dan in vers 15 dat daar valse profete sal kom soos wolwe in skaapsklere.

As jy hierdie deeglik sal lees en daaroor nadink sal jy moontlik alreeds agterkom dat Kersfees so is. Uiterlik wil dit baie goed voorkom, maar wat binne lê is die wortel en hierdie wortel is boos dit sal voorts getoon word. Ek wil jou weereens versoek, geagte leser, om asseblief slegs die Woord van Elohim in hierdie saak te ken. Nie jou emosies nie! Nie jou gevoelens nie! Beslis nie wat jy dink nie! Onthou die heilige, onfeilbare Woord van Elohim!!

Weereens, Paulus sê in Efesiërs 5 dat ons nie ons moet laat MISLEI deur deur allerlei onwaarhede nie of soos die 1933/53 vertaling dit stel: "Laat niemand julle met ydel woorde VERLEI nie". My vriend, dit is beter om te luister na die Woord van Elohim en dit te gehoorsaam as om offerhandes te bring (1Sam 15:22). Daar sal baie sogenaamde mense van Elohim, Pastore en Leraars kom om hierdie leerstuk te verwerp, maar tog sal sal hulle slegs die Woord van Elohim weerspreek deur dit te doen. Kom ons neem die feite van Elohim se Woord in ag. Wie gee om wat mense sê? Ek volg veel eerder die Messias J'shua, as 'n magdom van mense elkeen met sy eie insigte en opinies.

Die 'Christendom' sê "Ons kan dit doen op on eie manier" maar die Koninkryk van Elohim sê " Ons sal dit volgens Sy wil doen". 'n Boom word aan sy vrugte geken, het J'shua gesê. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. 'n Boom word ook aan sy wortels geken. Slegte wortels, slegte boom; goeie wortels, goeie boom. Ons is volgens die Bybel bome van geregtigheid as ons wortels in die Woord van Elohim is en dan sal ons vrugte vanselfsprekend goeie vrugte wees.

Johannes die Doper sê in Matteus 3:10 :"Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi." Hierdie woord rig Johannes aan die godsdienstige leiers - Farriseërs en Sadduseërs - daar teenwoordig (vers 7), teen wie se leringe J'shua ons - Sy dissipels - waarsku in Mattheus 16:1-13. Hierdie is dieselfde mense wat gesê het Elohim in die Hemel is hulle Vader , waarop J'shua gesê het hulle is van die duiwel (Joh 8:40-44).

Die punt wat ek graag hier wil maak is dit: Moet asseblief nie oorgehaal of oortuig word dat iets die waarheid is omdat die massas dit glo nie, of wat gepreek of geleer word deur mense nie, maar word oortuig van die waarheid omdat die fondasie daarvan gebou is op die Woord van Elohim. Baie van ons doen dinge vandag totaal vanwee onkunde. Wanneer ons egter weet wat die waarheid is word ons opgeroep om dit uit te voer. Die Woord van Elohim is die BYL. Aangesien ons deur die Bybel gewaarsku word om nie mislei te word nie, is die logiese weg om te volg dat ons alles aan die Woord van Elohim sal toets. Sodoende sal ons beskermd wees t.o.v. wat van Elohim is al dan nie. Die wortel is die oorsprong van alle dinge, insluitend ware of valse leerstellinge.

Ons word deur Elohim beveel om alle dinge te beproef (toets) in 1Thessalonisense 5:21. Ons word ook aangesê om die geeste te toets in 1Johannes 4:1-5. Dus, kom ons begin om Kersfees te toets. Indien Kersfees nie in die Bybel voorkom nie - die waarheid wat alles omvou - waar kom dit dan vandaan? Waar is die oorsprong? Is Kersfees werklik die herdenking van J'shua se geboorte? Het die oorspronklike Apostels - ons geestelike vaders en diegene wat J'shua werklik geken het - ooit geleer dat ons J'shua se geboorte moet herdenk? Was J'shua op 25 Desember gebore? Indien Kersfees die grootste 'Chritelike' vakansiedag (heilige dag) is, waarom is daar dan so 'n menigte heidene wat J'shua daagliks verwerp en Sy Naam en die Vader se Naam ydelik gebruik, wat dit vier?

Meeste mense veronderstel dat meeste dinge van Kersfees waar is, tog doen min die moeite om dit na te vors en die wortels te vind. Kom, laat ons nou die waarheid leer. Mag elkeen geseënd wees met 'n oop hart en gees. Ons hemelse Vader, ons Meester Messias J'shua en die Gees van Afsondering het abosluut niks te doen met Kersfees nie! Die vraag is dus: MOET ONS??

DIE OORSPRONG EN FONDAMENTELE WORTELS

Indien Kersfees nêrens in die Bybel gevind word nie, nooit in die Bybel gevier word nie en nooit in die Bybel erken word nie, waar kom dit dan vandaan? Onthou dat as iets nie in Elohim se Woord is nie, kan dit nie van Elohim af kom nie.

In Rome , meer as 300 jaar na die opstanding van ons Messias J'shua, was daar 'n jaarlikse fees deur die Romeine wat die god Saturnus aanbid het. Hierdie feesviering het altyd vanaf 17 - 24 Desmeber geval om saam te val met einde van die winter en die sonkeerpunt, 'n tyd vir seisoenale heidense aanbidding.

Die Heidense Jaar: Hierdie is altyd 'n tydperk van dae, maande en tye wat wentel om seisoenale veranderinge van die aarde en is gewoonlik in die winter, lente, somer en herfs. Die winter sonkeerpunt is 'n dag of aantal dae in die winter wanneer die dae die kortste en nagte die langste is. Hierdie is gewoonlik 'n tyd van feesvieringe, dronkenskap, fuiwery en perversie en vandag in ons eie wêreld is dit nie juis anders nie.

Dir heidense Romeine het hierdie fees die Saturnusfees genoem, ter ere van hul god Saturnus. Hierdie fees is gevier vanaf 17 tot 24 Desember en gedurende die laaste 2 dae is geskenke uitgeruil van huis tot huis. Op die 25 Desember is die nuwe fees begin, naamlik die "Geboorte van die onoorwinlike Son", aangesien die dae nou weer langer word en die son weer begin domineer.

Gedurende hierdie tyd het die ou heidene geglo dat die son sou doodgaan gedurende die winder sonkeerpunt en dan weer uit die dood sou opstaan wanneer hierdie winter sonkeerpunt verby is. Klink dit nie nogal soos die "Seun" wat sterf en opstaan nie? Dus sou hierdie mense elke jaar hul feesvierings hou ter ere van hul gode, soos ons as gelowiges ook nou weet, en ons weet ook dat Satan agter alle afgode sit.

Toe die Roomse Katolieke Kerk dan nou in Rome tot stand gekom het (gebore is?), het hulle gou agter gekom daar is was geen kerklike (Christelike) fees vir hulle Elohim of geloof oor hierdie tydperk nie. Aangesien 25 Desember die dag was waarop geskenke hoof saaklik uitgedeel is vir die feesviering van die opstanding van die son-god het die Roomse kerk besluit om die dag te kies as die dag om die Seun van Elohim te verheerlik. Aangesien die heidene die 25ste Desember as die son-god geboortedag herdenk het, het die Roomse Katolieke Kerk 25 Desember gekies as hulle Seun-van-Elohim geboortedag. Die kerk het gesien dat hulle glad nie 'n fees soos die heidene gehad het vir hul eie geloof nie.

Pleks van 'n teregwysing, regstelling en standpunt inneem t.o.v. heiligheid en geregtigheid, het hulle hierdie onheilige heidense gebruike en ideologië by hulle Christelike beginsels geïnkorporeer. Al wat Satan gedoen het is om 'n kerk te vermom in die naam van Ons Here Elohim en die sluise van die heidendom en afgodsaanbidding oop te maak om die waarheid te besoedel en te verdraai. Hoe treurig! Sou Paulus so 'n kompromie aangegaan het? Of dalk Petrus? Belis nie!! Lees maar in Handelinge hoe Paulus heidense gebruike en rituele veroordeel. Ons moet egter onthou waar die Roomse Katolieke Kerk vandaan kom. Selfs J'shua sê in Openbaring 2:13 daar is 'n kerk by die troon van Satan, tog sal die gemeente getrou bly - selfs gedurende martelings.

Bestudeer maar die geskiedenis van die inkwisisie om te sien hoeveel miljoene gedood is onder die hande van die Pouse en katolisisme as ketters wat standpunt ingeneem het en op die Woord van Elohim gestaan het. Nou, aan alle pastore , leraars en oudelinge as getroue herders van die Kudde van Elohim vra ek die volgende:

As Wedergebore, Geesvervulde Kinders van Elohim, sou jy toelaat dat iemand die Rosekrans (Roomse Bidsnoer) in jou gemeente (kerk) bid? Ek bid NEE! Ek vertrou jy sal dit vinnig regstel!

Sou jy toelaat dat iemand tot Maria bid? Ek bid NEE! Ek vertrou jy sal dit vinnig regstel!

Of iemand uit die vagevuur gebid word? Ek bid NEE! Ek vertrou jy sal dit vinnig regstel!

Of dat ander beelde aanbid word? Ek bid NEE! Ek vertrou jy sal dit vinnig regstel!

Of dat iemand die Pous as werlike verteenwoordiger van Messias op aarde vereer? Ek bid nie een van bogenoemde nie, maar dat dit vinnig reggestel sal word!

Waarom dan laat jy toe dat Kersfees gevier word? Dit kom vanaf dieselfde kerk, dieselfde gees!!! Dieselfde oorsprong van die Rosekrans, Maria-aanbidding, Vagevuur, Beeldediens! Hoe kan al die ander ontoelaatbaar wees terwyl Kersfees geregverdig word? Dink ernstig daaroor. Gehoorsaamheid is beter as offerhande en om te luiter (na Elohim) beter as die vet van ramme. Vrees jy die mens of Elohim? Kom ons praat die waarheid teenoor alle gelowiges in of onder ons sorg en maak hulle vry (van heidense gebruike). Daar is nie nou nodig om verder iets oor katolisisme te sê nie. Indien jy werklik die waarheid van daardie godsdiens weet, sal jy kan sien waar kersfees vandaan kom en waarom dit nie in die Bybel gevind word nie. Laat ons voort gaan.

Die Roomse Katolieke Kerk het nou in kompetisie met die heidense fees en bygelowe begin om 'n MIS vir Christus te hê (CHRIST MASS -> Christmas vandag). Vir enige iemand wat as Katoliek grootgeword het en daarna wedergebore is, is dit duidelik dat daar 'n groot verskil in lewenswyses is. Die Mis word nie meer geëer of aanbid nie, Maria word nie meer aanbid nie, die bidsnoer word nie meer gebruik nie, so 'n persoon glo ook nie meer in die vagevuur of loskoop van sondes nie of gebede to heiliges nie. So 'n persoon is vrygemaak.

Die vraag is egter nou: Aangesien Kersfees 'n Katolieke oorsprong het, saam met all die heidense gebruike en rituele daarby, waarom sal ons dit wil vier? Onthou die wortels van die bome! Slegte wortels, slegte bome. Hier het ons 'n baie slegte boom, dink so 'n bietjie. Wat het byna elke huis tydens Kersfees? 'n BOOM! Slaan na in die Encyclopedia Britannica, Encyclopedia American of World Book Encyclopedia en jy sal sien dat elkeen die historiese begin van Kersfees weergee. Hier is 'n vertaalde deel uit World Book Encyclopedia die god Saturnus, Saturnalia (Saturnusfees), en die geskiedenis van die oorsprong van Kersfees.

SATURNUS was die jongste seun van Uranus (hemel) en Gaea (aarde) in Romeinse mitologie. Die naam kom klaarblyklik van die Latynse werkwoord "serere" wat "om te saai" beteken. Die Grieke het hom Kronos (waar tyd - kronologie - vandaan kom) genoem en vir die Romeine was Saturnus die god van die OES. Die fees Saturnalia (Saturnusfees) was in Rome gevier vanaf 17 tot 23 Desmber to sy eer.Gedurende Saturnalia is die Goue era veronderstel om terug te keer na die aarde. Die Griekse woord kronos beteken tyd. Kronos of Saturnus word gewoonlik as 'n ou gebuigde man met 'n sens (lang sekel) in die een hand uitgebeeld. In die ander hand hou hy 'n slang vas wat sy eie stert byt. Die storie van Saturnus wat sy eie kinders insluk is a wyse om aan te dui dat tyd skep en dan sy eie skepsels te vernietig. - World Book Encyclopedia

Hierdie is nogal kragdadig, nie waar nie? Kyk daarna uit 'n geestelike oogpunt van waarheid. Hierdie god, het aan hulle verteenwoordig 'n god van tyd en oes. Die Bybel sê egter niemand sal die TYD van die OES weet nie! Sê die Bybel nie ook dat Elohim die oesters (maaiers - engele) sal stuur met 'n sekel om die oes te kom haal nie?(Mark 4:29). Let op die sekel in die een hand en die slang in die ander - Satan glo werklik dat hy die wêreld sal kan oes, in sy tyd en dit is wat die mense elke jaar gevier het - die god Saturnus.Daar is ook gesê dat Saturnus sy eie kinders sal verorber. Net so sal diegene van die wêreld in die hel verorber word. Satan is 'n meester van misleiding en Satan is die gees van Kersfees.

Dink jy eerlikwaar ons kan J'shua se naam aan hierdie heidense boosheid koppel en verwag ons hemelse Vader moet gelukkig daarmee wees? En ons sê, J'shua is die rede vir die seisoen! Wat 'n infame leuen! Satan is die rede! Maar ek en my huis, ons sal Jahweh dien en hierdie boosheid ver verwyder.

SATURNALIA was die naam van 'n antieke Romeinse fees ter ere van Saturnus, die Romeinse god van die oes. Die fees het begin op 17 Desember en geduur vir sewe dae. Op die eerste dag is publieke godsdienstige seremonies ter ere van Saturnus gehou. Op die tweede dag het baie families offerande in die vorm van jong varkies gebring. Die Saturnalia fees was 'n vrolike en uitspatige gebeurtenis. Skole is gesluit asook alle publieke besigheid en sake. Geregshowe was toe en geen kriminele kon gestraf word nie. Families het groot bankette gehou en selfs slawe was vry om die fees by te woon.Die laaste dae van die fees is deurgebring deur besoeke van huis tot huis en die uitruil van geskenke. Van die geskenke was klein beeldjies van klei genaamd sigillaria wat klein beeldjie beteken. - World Book Encyclopedia

Na hierdie beskrywings behoort jy nou te kan sien dat alles wat hierdie heidene gedoen het tydens hulle heidense fees is presies wat vandag tydens Kersfees plaasvind - en waarom dan nie?? Dit is waar dit vandaan kom - Satan! Ek bid dat jy hier kan sien hoe uiters lasterlik hierdie teen die Koninkryk van Elohim is!

Die Geskiedenis van Kersfees

Navorsers ken nie die presiese datum van Messias se geboorte nie. Vir meer as 300 jaar het mense Sy geboorte op verskillende datums herdenk. In die jaar 354 nC het biskop Liberius van Rome beveel dat die mense 25 Desember moet vier. Hy het klaarblyklik hierdie datum gekies aangesien die mense van Rome dit alreeds gevier het as die geboorte van die son. Christene het Messias geëer, pleks van Saturnus, as die lig van die Wêreld.

Vir baie jare is Kersfees slegs as godsdienstige fees gevier. Hulle het geleidelik meer en meer gebruike oorgeneem sonder enige verband met die kerk. Gedurende die middeleeue in Engeland het Kersfees die vrolikste dag van die jaar geword. Feesvieringe het uiteindelik so wanordelik geword dat die Puriteine in Engeland, Kersfees met die wet afgeskaf het (1643). Koloniste in Nieu Engeland het hierdie wette oorgeneem (bekend as die Blou Wette). Ander immigrante het egter Kerfees gebruike saamgebring van baie ander lande.

Kersfees het vandag 'n groot invloed op meeste industrieë aangesien miljoene mense verskeie produkte koop as geskenke. Vervaardigers begin gewoonlik die volgende kersfees voorraad beplan sodra die vakansie tydperk verby is.

In meeste afdelingswinkels of sentrums kan kinders vir Kersvader of Sinter Klaas sê wat hulle vir kersfees wil hê. Hulle staan in lang rye en wag om op sy skoot te sit op die skitterende troon. Dis alles omgetower in 'n feetjieland, met groot uitstallings van die nuutste speelgoed. Meeste handelaars verkoop gewoonlik meer van alles oor Kerstyd as in al die maande vooraf die jaar. - World Book Encyclopedia

Hoe ernstig en jammerlik is dit dat mense met wêreldse kennis meer weet van hierdie DAG as diegene wat bely dat hulle Kinders van Elohim is. Hoe jammerlik, want ons is die mense wat standpunt moet inneem op grond van die heilige Skrif. Ons word egter net so verblind deur die god en owerste van hierdie wêreld. Kom ons kyk weereens na 'n paar dinge uit 'n geestelike oogpunt. Ons sal later meer na Kersvader kyk.

Eerstens weet ons nou waarom Kersfees nêrens in die Bybel genoem word nie. Dit het geen wortel in die Heiligheid van die Koninkryk van Elohim nie. Dit mag 'n strydvraag wees in die Christendom, maar self dít is 'n magdom van verskillende organisasies, denominasies, en doktrines van mense. Die Koninkryk van Elohim is ordelik, perfek en het slegs EEN DEUR, EEN WEG, EEN WAARHEID en EEN LEWE. Ons weet egter nou ten minste waar die wortels van hierdie heidense ritueel lê. Onthou net asseblief: Hoe kan ons as wedergebore Kinders van Elohim iets van die Satan gaan neem en dit aan ons Here Messias J'shua gaan opdra?!?!! Dit is 'n vreemde vuur! Hierdie is nie my insigte of opinies nie. Ek staan slegs op wat Elohim se Woord ons leer. Die wortels en oorsprong van Kersfees kom reguit van die wêreld stelsel van Babilon!! Let op die volgende!

"Hoe vreeslik, hoe vreeslik! Die groot stad, Babilon, die sterk stad! In een oomblik het die oordeel oor jou gekom! Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie:" Openbaring 18:10-11

Sal jy aanhou om by die handelaars van Babilon te koop? Sal jy aanhou om te sê, dis glad nie so erg nie, Elohim is genadig? Die vroeë settelaars van Amerika, die Puriteine wat van die Roomse Katolieke Doktrines gevlug het, het hierdie vieringe veban! Ek glo jy kan duidelik sien waarom.

Dit is slegs oor die laaste 100 jaar dat Kersfees weer gevier word in Amerika. Ons het tot nou nog net gedeeltelik die fondasie van hierdie heidense fees ontbloot. Wanneer ons al die dinge wat met Kersfees geasosieer word gesien het, glo ek sal jy net so ontstel wees soos ek was toe die Gees van Afsondering die waarheid aan my ontbloot het. Indien Kersfees, wat eintlik 'n Christus Mis of 'n Mis vir Christus is, net vandaar af kom, behoort ons alreeds ernstig ontstel te wees want die Roomse Katolieke Mis is een van die mees demoniese, ontnemende rituele en werklik godslasterlik en beledig die Bloed gestort aan die Martelpaal van Golgota. Kan jy werklik sê dat jy iets wil vier waarvan die fondasie, oorsprong en wortels kom vanaf die ergste lastering van die Bloed van Messias J'shua.

Vandag se Tradisies

Toe J'shua in Joh 14:6 gesê het: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe!", is dit ook presies wat Hy bedoel het. Daar is geen WAARHEID buite die Woord van Elohim nie, en dit is waarom ons vermaan word deur ons hemelse Vader om ALLE DINGE te TOETS - 1Tes 5:21. Op hierdie wyse kan ons onsself verseker van die feite, waarheid en beskerming teen misleiding.

Selfs in Hand 17:11 (1933/53) is mense van Berea edelmoediger genoem as die van Thessalonika, omdat hulle die Woord met groot belangstelling ontvang het soos deur Paulus en Silas verkondig. Wat het hulle nou eintlik gedoen om hierdie naam te ontvang? Hulle het die Skrifte elke dag ondersoek om te sien of alles so was en daarna geglo. Behoort ons as dissipels van Messias J'shua nie dieselfde te doen nie?

Elohim verwag van ons om alles - gesproke woord, getuienisleringe, prediking, ens. - te toets aan die EEN ware toets: IS DIT IN OOREENSTEMMING MET DIE WOORD VAN ELOHIM? Nie ons emosies nie! Nie ons gevoelens nie! Nie wat ons dink nie! NIE WAT MENSE SÊ NIE! Nie wat die massas glo of doen nie! Maar wat sê die Woord?! Ons weet reeds dat Jahweh nie belang het by tradisies wat ons probeer vergeestelik nie. J'shua het in Matteus 15 gesê dat tradisies afwyking van die Woord van Elohim teweeg bring. Verstaan jy dit ook in die gees? Hoe jammerlik dat ons, as Wedergebore Kinders van Elohim, die Woord van Elohim tot niks maak nie, die Woord sy krag ontneem. Hoe is dit moontlik? Deur nie op die Woord van Elohim te let en alle dinge te toets nie!

Die seuns van Aäron - Nadab en Abihu - is deur Elohim doodgeslaan omdat hulle 'n vreemde of ongeoorloofde VUUR voor Hom neergesit het (Num 3:4 Num 26:61). 'n Vreemde vuur is om iets aan Elohim te offer wat Hy nie gevra of goedgekeur het nie en word effektief DOOIE WERKE!

Dit is dus nie vreemd nie, die eerste leerstelling van Messias is die Bekering van Dooie Werke! Leer die verordeninge van Elohim en jy sal geestelik volwasse word volgens die Woord. (Heb 5:8 -6:2).

Kom ons kyk nou na tradisionele denkwyses. Daar word gesê dat dit die geboortedag van Messias is.

Leuen #1, aangesien die Woord van Elohim duidelik glad nie so iets aandui nie. Desember is koud en reënerig en WINTER. Die herders hou nie hulle skape in die koue winternagte buite nie (Luk 2:8). Die gebruik was dat die herders gedurende Oktober hul skape uit die veld geneem het tot en met lente. Die gebeurtenis soos in Lukas 2 is dus beslis nie gedurende Desember nie! FEIT - Geen mens weet wanneer Messias J'shua gebore is nie!

Leuen #2, daar is GEEN AANTEKENING in die Bybel dat J'shua aanbid is a.g.v. Sy geboorte nie, of dat die viering van Sy geboorte geleer, gepreek of opgeteken is nie. Luister mooi! Dalk vra jy, het die engele en herders nie kind J'shua gaan aanbid nie? Nee!! In Lukas 2:13-20 staan duidelik dat die engele die geboorte aangekondig het en Elohim in die hoogste hemele geprys het. Die herders het gaan kyk en alles so gevind soos vertel en het teruggegaan en Elohim geloof en geprys. J'shua het Homself nooit op aarde verheerlik nie en selfs toe die ryk jong man Hom Goeie Meester noem en gevra het wat hy moet doen om gered te word, het Hy gesê niemand is goed behalwe Elohim alleen(Mar 10:17-18).

Leuen #3, het die drie wyse manne dan nie J'shua in die krip (stal) kom aanbid nie? En het hierdie drie wyse manne nie ook geskenke aan Hom gebring met Sy geboorte nie? FEIT - Daar is geen aantekening dat daar net drie wyse manne was nie. Matteus 2:1 sê daar het wyse manne of sterrekykers uit die Ooste gekom. Vers 3 sê Herodes en die hele Jerusalem was ontsteld. Drie manne op kamele is beslis nie genoeg om die hele Jerusalem te ontstel nie! Wyse manne het gewoonlik in karavane van 40 of meer gereis en dit sou sekerlik onrustigheid kon veroorsaak. Die feit is hulle het drie geskenke gebring - goud, wierook en mirre (Goud vir Sy Godheid, Wierook vir Sy gebrokenheid en offer en Mirre vir die bitterheid van Sy dood). Is hierdie geskenke in die krip na Hom gebring? Nee! 'n Menigte uitbeeldings en prentjies dui dit so aan, maar dit is weereens 'n verdraaing van die Bybel. Ons weet nie presies waar nie. Wat ons wel weet is dat die Bybel sê hulle het die ster gevolg (moontlik in totaal vir 2 jaar?) en die ster het gaan staan oor die plek waar die Kindjie was en hulle het in die HUIS gegaan en die Kindjie gevind. Na aanleiding van die kindermoord kan ons aanneem dat J'shua reeds byna 2 jaar oud was toe hulle Hom gekry het.

Leuen #4, Die wyse manne het gekom om die Kind hulde te bring. FEIT - die wyse manne het gekom om aan die Koning van die Jode hulde te bring (Mat 2:2). Dit is Herodes wat in vers 8 sê dat hy aan die Kind wou hulde bring (natuurlik ook 'n leuen hy wou Hom vermoor). Dit is ook waarom Satan die mens so mislei. Satan wil ons oë op 'n baba hê, maar Elohim wil ons oë op die verrese Messias hê, 'n Koning met MAG en GESAG! Vanaf Handelinge 2, Pinkster, toe die Gees van Afsondering uitgestort is en Elohim Sy kinders vervul het, tot aan die einde van die Bybel is daar geen aantekening in die sendbriewe of ander briewe van die verering, herdenking of viering van J'shua se geboortedag of Kersfees nie. Dit is NOOIT so opgeteken nie! Slegs om Hom te ken as verrese Heiland en Koning van die konings met 'n Koninkryk! Waarom vier ons dit? Eerstens omdat so min mense werklik 'n studie van hul Bybels maak. Baie min mense doen werklik deeglike studie van die Bybel om die waarheid te bepaal. Hulle aanvaar blindelings wat hulle geleer word en leer so leuens en valse leerstellings. Hulle kom dan om iemand wat die waarheid uitlig te kruisig. Die Farriseërs het gesê Elohim in die hemel is hulle Vader en hulle het J'shua gekruisig in die naam van Elohim. Alles omdat hulle mislei was. Ons moet ons oë oop maak. Mense glo die een leuen na die ander. Tweedens, wil Satan graag ons emosies op 'n klein onskuldige kind vestig, en nie op die verrese Lam met Krag en Majesteit nie - die Koning van die konings.

Leuen #5, (Oordink hierdie asseblief goed) Aangesien daar geen plek in die herberg was nie, moes hulle in 'n stal gaan bly saam met die diere, en J'shua in die strooi en hooi in 'n krip neerlê. FEIT - Dit word glad nie in die Bybel genoem nie. Eerstens, was dit Josef se tuisdorp. Glo jy werklik daar was geen familie of bloedverwante van hom wat daar gebly het nie? Tweedens, stel Lukas 2:6-20 dit duidelik dat terwyl hulle daar (Betlehem) was het haar tyd gekom dat sy haar eersteling moes baar. Josef en Maria het geweet dat sy binnekort geboorte sou skenk. Hulle sou beslis nie net daar opdaag, by die herberg hoor daar is geen plek nie en toe in 'n vuil en onrein stal gaan bly en geboorte skenk nie. Die Bybel stel dit duidelik dat hulle 'n tydjie daar was voordat sy geboorte gegee het. Toe het sy Hom toegedraai in doeke en Hom neergelê in 'n krip omdat daar geen plek IN die herberg was nie. Nie BY die herberg nie maar IN die herberg. Dus het sy Hom in 'n krip neergelê.

In die tyd van J'shua se geboorte veral, was dit gebruik dat die krip deel gevorm het van 'n arm familie se huis, en dit was ook die laer of onderste gedeelte wat dan ook op die nederigheid van J'shua se geboorte sou dui. Hierdie krip is dan ook gewoonlik langsaan die woonkwartiere en is ook waar die huisdiere gehou is. So 'n krip is dan ook uit klip gekap. - ( Bakers Encyclopedia of the Bible - Vol2 p1392)

Daar word elke jaar verskeie opvoerings gehou wat die geboorte van J'shua uitbeeld, in kerke wat veronderstel is om heilige plekke van Elohim te wees. Die lug word gevul met leuens, misleiding en emosies wat gebaseer is op iets wat geen waarheid hou nie. Ons het hierdie vaste idee in ons koppe gekry oor wat dit beteken dat daar "geen plek in die herberg was nie." As ons na die Griekse teks gaan kyk sien ons 'n ander scenario. Die Bybel is tog ons enigste bron van Waarheid en nie die leringe van mense, doktrines of dogmas nie!

Die woord "herberg" in Lukas 2:7 (kataluma - kataluma), word weer deur Lukas in hoofstuk 22:11 gebruik. In Lukas 22:11 sê J'shua van Sy dissipels aan om na die huiseienaar te gaan en te vra waar die KAMER is wat hulle kan gebruik vir die paasfees. Hierdie woord word ook vertaal met GASTEKAMER. In Lukas 22:12 word dan verder verduidelik wat hierdie kamer eintlik is."En hy sal julle 'n groot bo-vertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is." Die gebruik was dat die boonste vertrek vir gaste gehou is. Gedurende die tyd dat J'shua gebore moes word was hierdie kamer klaarblyklik vol ander gaste (moontlik ander familie vir die sensus in Betlehem). Met geen plek in die bo-vertrek moes Maria dus na onder gaan en is dit dan ook waar J'shua in 'n krip neergelê is nadat Hy is doeke toegedraai is.

'n Krip soos gewoonlik uit klip gekap, sal ook skriftuurlik wees, aangesien ons Messias J'shua die ROTS van ons verlossing is en ons veronderstel om op hierdie ROTS (Messias J'shua) te bou. Mag Elohim ons met Sy wysheid seën.

Josef het geweet hy gaan na sy tuisdorp vir die sensus (Lukas 2:1-2), hy moes dus onder die indruk gewees het dat hy by familie sou tuisgaan. Dit was ook die gebruik om reisendes so in te neem, meer nog jou familie. Aangesien daar seker heelwat familie van ander dorpe was, was hierdie bo-kamer of gastekamer (kataluma - kataluma), reeds vol. Maria en Josef moes toe dus veel eerder op die grondvloer bly (waarskynlik saam met die huismense) en die krip was ook in hierdie vertrek. Hierdie vertrek was gewoonlik warm en skoon ten spyte daarvan dat huisdiere ook hier gehou is. Dit sou dus geskik wees vir 'n geboorte.

Ons hemelse Vader is 'n ordelike en ordentlike Vader. Aangesien Maria moes wag to na haar reininging om J'shua as baba aan die priesters te toon by die tempel [(en dus ook aan Elohim) Lukas 2:22], wat kan ons dan laat dink dat Elohim sal toelaat dat Sy Seun gebore word in 'n onrein, vuil, vieslike bemiste stal? Ons Vader verbreek nie Sy orde nie! Hierdie voorstelling soos wat ons dit deesdae sien - met diere, hooi, 3 wyse manne, Josef, Maria, herders en 'n ster oor die stal - kom van st Francis van Assisi, 'n Roomse Katolieke monnik. Weereens kan ons die Roomse Katolieke Kerk bedank vir hierdie leuen wat ons by die kerk laat inkom het!

Moontlik was die "geen plek in die herberg" nie werklik 'n verwerping van Messias J'shua nie, maar eerder die beste omstandighede wat die familie kon voorsien. Dit is ook interesant volgens Lukas, dat alhoewel daar nie vir Hom (Messias J'shua) plek was in die bo-kamer (kataluma - kataluma) op Sy eerste nag op aarde nie, is dit presies waar Hy die laaste aand van Sy lewe op aarde saam met Sy dissipels deurgebring het, voordat Hy na Getsemane is en daarna na Golgota om vir ons sondes aan die kruis te sterf en Sy kosbare bloed vir ons te stort. Alles sodat ons sondes weggewas kan word. Hy het aarde toe gekom baie laag en nederig en het Sy werk volbring hoog en verhewe. Halleluja!!

Die geboorte van 'n baba het altyd plaasgevind in die skoonste omstandighede moontlik en om 'n pasgebore baba - selfs in doeke toegedraai - op hooi of strooi neer te lê is baie gevaarlik. Gesnyde hooi en strooi kan maklik in die gesig, oë of selfs liggaam steek aangesien dit baie skerp is. Vandag se uitbeelding dus van: 'n stal, hooi, strooi, diere, 3 wyse manne met geskenke vooroor gebuig, Maria, Josef en 'n hangende ster oor die stal! Enige waarheid daarin? Allermins! Kan jy glo dat ons al hierdie so maklik geglo het net omdat dit deur mense aan ons opgedis is?

Is dit nie J'shua wat Sy dissipels waarsku teen die leringe van mense en die Farriseërs in Matteus 16 nie? Kan jy nou sien waarom ons ALLE dinge moet toets? Glo my, ek sal sorg dat ons die skoonste omstandighede het as my kind gebore moet word. Wel, noudat J'shua gebore is, weet ons nie op watter datum nie en ons weet ook dat die gebeure rondom die stal-uitbeelding onwaar is. Is jou gronde vir Kersfees nie nou al so 'n bietjie deurmekaar nie? Is dit omdat die waarheid jou vrymaak en op die reguit pad plaas? Soms wil ons siele nie gespeen word van die doktrines van mense nie, veral wanneer ons dit vir so 'n lang tyd geglo het.

Die vraag nou, is dit: Wat gaan jy as Wedergebore Kind van Elohim daarmee en daaromtrent doen? Steeds voortgaan om hierdie leuns te verkondig? Ten minste is die waarheid nou reeds uit en kan ons daarin jubel en juig. Wanneer ons nou verder gaan moet u asseblief nie aanstoot neem nie, want dit is slegs die WAARHEID wat geskryf word. Onthou weereen die wortels. Dit lê in afgodsdiens en feeste. Ons gaan nou kyk na wat die heidene aanbid het en waarom. Ons sal ook sien deur hierdie rituele in die kerk toe te laat, het die afskuwelike en bose geeste saamgekom. Ons sal sien tot watter mate ons mislei is omdat ons nie die waarheid ken nie, maar prys Jahweh ons is besig om te leer! Ek bid dat jy tot die besef sal kom dat J'shua nie die rede is vir die Kersfeesseisoen nie, maar Satan self! Dit is die WAARHEID!!

Die Kersfeesboom

Het jy al ooit gesit en wonder wat 'n boom, opgemaak en in jou huis staan gemaak, te doen het met J'shua, Sy geboorte of Sy lewe? Waarom sal ons 'n boom versier met allerlei liggies, balletjies en ornamente en dit in ons huis sit vir J'shua? Waarom buig ons voor hierdie boom om geskenke neer te sit? Kom ons kyk so 'n bietjie van nader waar hierdie "tradisie" vandaan kom.

Sedert die vroegste tye is bome, veral immergroen bome, deur heidene aanbid. Vir hulle het dit lewe en varsheid verteenwoordig. Aangesien dit IMMERgroen is het dit altyd lewe. Die bome is aanbid as simbole van lewe, vrugbaarheid, seksuele vermoeë en voortplanting.

Hierdie heidense rituele van aanbidding is in die huise geneem as afgode, en daar is geglo dat dit aan die mans 'n verhoogde vermoeë van seksuele voortplantingskrag sal gee om nuwe lewe te kan skep vir hulle god van die oes in die nuwe jaar. Die immergroen boom is 'n "FALLIESE" simbool (manlike geslagsorgaan vir voortplanting) in 'n regop posisie. Al ooit gewonder waarom daar ronde balletjies aan die bome gehang word? Moet asseblief nie aanstoot neem nie. Hierdie heidense gebruik, om die minste te sê, was voor Elohim totaal gruwelik en goddeloos!

Daar is menige plekke in die Skrif waar Elohim ons waarsku om niks met afgode of dinge van die heidene te doen te hê nie. Ons word gewaarsku om dit nie na te boots nie of self te doen nie. Ons is deur Elohim aangesê om nie die afskuwelike dinge van die wêreld in ons huise te bring nie. Dit is werklik ongelooflik tot hoe 'n mate "Christelikheid" die afskuwelike dinge van hierdie wêreld ingeneem het. Dit is waarom dit tyd geword het dat die Koninkryk van Elohim weereens verkondig moet word in heiligheid en gehoorsaamheid. Lees asseblief die volgende skrifgedeelte en weet dat Elohim reeds in die tyd van Jeremia van die gebruike van die heidene geweet het. Selfs toe was Satan die god van hierdie wêreld. Luister wat die Skrif sê as ons in Jeremia 10:1-5 gewaarsku word:

Hoor die woord wat Jahweh oor julle gespreek het, o huis van Israel! So sê Jahweh: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insettinge van die volke is nietigheid; want 'n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met die byl. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie.

Dink mooi hieroor na: Moenie die gewoontes van die heidene aanleer nie, wat 'n boom in die bos afkap en dit met spykers vasslaan om regop te staan nie. Wat word met Kersfeesbome vandag gedoen? Dit is beslis meer as 'n blote toevalligheid. In die VSA word hierdie bome dan nog teen houtkruise vas geslaan om regop te staan vir verkoping. Hierdie bome van Jeremia 10 is dan in die huise geneem en met goud en silver versier. Dit is soos klatergoud en silver sowel as ander blink ornamente. So, is die Kersfeesboom werklik vir J'shua? Dit het dan honderde jare voor die geboorte van J'shua gebeur. Moenie die gewoontes van die heidene aanleer nie.

Alles, en ek bedoel ALLES, van Kersfees het na ons gekom deur die gewoontes van die heidene te leer. Dit klink vir my asof miljoene sogenaamde Christene presies dit gedoen het! Sommige predikers sê dat die bome van Jeremia 10 absoluut niks met Kersfeesbome te doen het nie. Ek sou reken hulle het genesing nodig aangesien hulle so blind is! Dit is geestelik blind. Maar nou-ja, J'shua het gesê die blinde sal die blinde lei en saam sal hulle in die sloot val!

Wat 'n gruwel is dit voor Jahweh? Selfs in die dae van Jeremia het die heidene dit gedoen. Satan weet presies wat hy doen en dit is jammer om te sê, baie min Christene het enige idee. Nadat die bome in die huise geneem is en regop maak staan is, is geskenke voor die boom neergesit. En wat moet 'n mens doen om geskenke voor die boom op die vloer neer te sit? 'n Mens moet NEERBUIG voor die BOOM! Hoe jammerlik en oningelig was ons nie al die jare nie. Dank aan Elohim dat ons oë nou geopen word. Daar is niks om oor te lag nie. Paulus sê ons moet ons verlossing met vrees en bewewing uitwerk. Ek bid dat hierdie die vrees vir Elohim in jou na vore bring en in skulderkentenis en verootmoediging vra ons Elohim om ons te vergewe vir ons onkunde en dan Loof en Prys ons Hom omdat Hy ons die Waarheid wys!

Daar is diegene wat sal sê: " Maar Broer, jy verstaan glad nie. Jy probeer nou net wetties wees. Ons aanbid die boom glad nie. Ons weet tog van beter, as Kinders van Elohim!"

"Jy moet hulle afgodsbeelde verbrand. Moenie die silwer en goud wat aan die beelde is, begeer en vir jou vat nie. Jy kan daardeur in 'n valstrik trap: die afgodsbeelde is afskuwelike goed in die oë van Jahweh jou Elohim. Moenie so iets afskuweliks in jou huis inbring nie, want dan is jy gedoem om vernietig te word. Jy moet dit verafsku en as afskuwelik beskou; dit moet vernietig word." - Deut. 7:25-26

Ons word in Deuteronomium 12 gewaarsku om nie in 'n strik gevang te word deur agter heidense gebruike aan te gaan en navraag te doen oor hoe die gode aanbid is nie, want dit is 'n gruwel in die oë van Elohim. Nog minder moet ons ons Elohim op dieselfde wyse aanbid soos die heidene hulle gode aanbid!

"...julle moet sorg dat julle nie, selfs nadat hulle deur julle verslaan is, deur hulle in 'n valstrik gelei word wanneer julle na hulle gode sou begin uitvra nie. Moenie sê:'Hoe vereer hierdie nasies hulle gode? Ek sou dit ook so wou doen' nie. Julle mag nie Jahweh julle Elohim dien op die manier waarop hulle hulle gode dien nie, want wat hierdie nasies doen, is afskuwelik vir Jahweh: hulle verbrand selfs hulle seuns en dogters vir hulle gode. Jahweh haat dit alles." - Deut. 12:30-31

Kan jy enigsins dink wat 'n Kersfeesboom met al sy versierings en simboliek te doen het met Messias J'shua wat aarde toe gekom het om ons van ons sondes te verlos? Ons weet nou waar dit vandaan kom en ek bid dat jy ook weet waarheen dit gaan!

Die Joelblok

Die Engelse Yuletide word na Afrikaans vertaal as Kerstyd. Dit en die Joelblok (Yule Log) kom egter van die Skandinawiese lande, waar die heidense seksuele en vrugbaarheidsgod se naam Jul (Yule of Joel en moenie dit verwar met die profeet Joël nie) is. Hierdie god is vir 'n tydperk van 12 dae vereer met 'n fees gedurende Desember. My vriend, moet asseblief nie onkundig wees of mislei word t.o.v. geestelike sake nie (vergelyk 1Kor 12:1). Satan verafsku alles van Elohim, ons hemelse Vader, Sy Seun Messias J'shua, en Sy Koninkryk. Hy sal enige iets doen om die werk van Messias J'shua te verdraai of te laster. Dit is tog hoekom soveel dinge in die wêreld gebeur; want Satan is die god van die wêreld. J'shua het gesê Sy Koninkryk is nie van hierdie wêreld nie (Joh 18:36) en dus kan ons dan tog nie Kersfees vier nie - dit is van hierdie wêreld. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie." 1Joh 2:15

Met die begin van die seisoen is die Joelblok (stomp) aangesteek en in die vuurhert (die hel?) geplaas en dieselfde stomp is gebruik om die vuur aan die brand te hou vir die volle 12 dae.Aangesien Jul die god van seksualiteit en vrugbaarheid is neem dit nie baie verbeelding om die simbolike voorstelling hiervan te sien nie! Weereens 'n falliese simbool. En wanneer dit aangesteek was, 'n voorteken van verhoogde seksualiteit vir die komende jaar. Dit was die skaduwee en tipe van die brandende lus en begeerte van 'n man ter aanvuring van seksuele vermoeëns en voortplanting.

Dit is uiters siek, godslasterlik en pervers. Waar kom Messias J'shua dan by Kersfees in? Waar is die heiligheid? Daar is nie 'n manier waarop ons Hemelse Vader of Messias J'shua geprys kan word deur die onderhouding van sulke perversiteit nie! Jy kan dit weg redeneer. Dit is jou keuse. J'shua is Jahweh en die Waarheid!

Mistel

Vang 'n meisie onder 'n misteltakkie (mistletoe) en sy moet jou soen. Wat het dit met Messias J'shua en Sy heiligheid te doen? Misteltakkies, joelblokke en kersfeesbome is alles deel van die Kersseisoen! Mistel was vir die Druïde priesters heilig gewees en deur hulle aanbid om towerspreuke te spreek. Wanneer dit oor die kop van 'n vrou gehou is was sy magteloos om haar teë te sit en kon enige een met haar maak wat hulle wou op seksuele vlak. Dit is dan ook waar die gebruik vandaan kom om dit bokant 'n deur te hang om niksvermoedende meisies so te vang.

Indien die mistel nog bessies ook op het maak dit die takkie soveel sterker. Die bessies verteenwoordig dan ook die maagdelikheid van die meise of vrou wat weggeneem en verbreek kan word. Mistel is in werklikheid 'n parasiet (voëlent) wat in die gasheerboom vasgroei om self aan die lewe te bly. Lus en begeerte is ook 'n parasiet wat in ons as bome van geregtigheid vasgroei as ons nie daagliks die vlees kruisig nie. Mistelolie is ook gebruik vir die inseëning van Druïde priesters.

Sover het ons gesien dat alles wat met Kersfees verband hou vanuit die bakke van die wêreld kom. Dit is seksueel gerig, pervers, heidens en wellustig en ons wil nog steeds sê J'shua is die rede vir die Kersseisoen? Hoe uiters jammerlik!!

Holly & Ivy

Die "HOLLY" (Huls?) en "IVY" (Klim-op) word maar so genoem weens die gebrek aan goeie Afrikaanse woorde. Wat het beide egter met Messias of Sy geboorte te doen? Die gebruik om "holly en "ivy" te hang was om hulde te bring aan die geeste wat lewe en vrugbaarheid in die huis gebring het. Die rooi bessies op die "holly" was vir die man se seksualiteit en die "ivy" die vrou by hom. Die groen blare het ook die man se seksuele vermoëns voorgestel en die bessies lewe. Tesame met die vroulike "ivy" het dit nuwe lewe en vrugbaarheid vir die hele huis vir die nuwe jaar belowe.

Wat nou gaan volg is beslis nie toeval nie. As jou oë nog nie oop is nie bid ek dat dit hier sal gebeur en dat jy werklik die ware gees van Kersfees sal raaksien.

Sinter Klaas - Kersvader

Sinter Klaas (oftewel Santa Claus) is tog sekerlik die vrolikste, onskuldigste mannetjie van die Kersseisoen. Daar is hy aangetrek in sy rooi pak met wit kraag, sy wit baard en baie Ho, Ho, Ho. Ek glo dat die Gees van Afsondering eerder sal Wee, Wee, Wee sê.

Hy word uitgebeeld met superkragte, hy kan regoor die wêreld beweeg in een nag, word deur klein elwe bedien, kom in jou huis om geskenke vir die goeie mense te bring en bly in die Noordpool.Hy word uitgebeeld as alwetend en alomteenwoordig. Hy is veronderstel om alles te weet en alles dop te hou. Is dit onskuldig genoeg?

Kom ons ontbloot hierdie mees godslasterlike kreatuur, want agter hierdie masker is Satan self. Die diepte van hierdie karakter alleen is ongelooflik, tog sal ons nou die ware gees agter kersfees sien. Twee persone is gebruik om hierdie karakter te skep genaamd Kersvader of Sinter Klaas.

Eerstens het ons Sint Nicolas, 'n biskop van die Roomse Katolieke Kerk van die vierde eeu, die beskermheilige van matrose, pandjiehandelaars en kinders. Tweedens het ons die Kersfees gees van 'n moedswillige, middeleeuse karakter wat vrolikheid, dronkenskap en brassery aangemoedig het. Kom ons kyk nog dieper. Wat jy nou gaan sien is nie toeval of geluk nie. Dit pas te goed. Dit is te goed beplan, bedink en verdoesel vir die normale oog. Kom ons kyk na die naam SANTA CLAUS, dit word nie net in die VSA gebruik nie maar is wêreldbekend.

SANTA - deur net een letter te skuif word dit SATAN! Dis reg, die duiwel self. Is dit nie ongelooflik nie? Toeval? Nie nadat ons reeds al die ander dinge van Kersfees gesien het nie! Hoe kom hy in die huis? Af, deur die swart skoorsteen tot in die VUUR!!

CLAUS - hier kruip die naam LUCAS weg. Lucas is die grondwoord vir die naam LUCIFER! Weereens die duiwel self. Kyk net! SANTA CLAUS is SATAN LUCIFER. Wil jy DIT werklik probeer weg redeneer?

Satan is die teenstander van die Koninkryk van Elohim, en Lucifer se naam beteken "Ligdraer". Paulus waarsku ons om nie mislei te word nie want Satan kan homself verander in 'n engel van lig. In Jesaja 14:12-17 het ons die geskrewe verslag van Satan se val in die hemel. In sy rebellie teen die gesag van Elohim het hy ook gerebelleer teen die Woord van Elohim. Dink jy enigsins dit is nie ook nou sy doel nie? Hy weet dat rebellie teen die Woord van Elohim ewige vedoemenis inhou en dit is hoekom Kersfees so goed vermom is.

Julle kan nie van die beker van Here drink en van die beker van duiwels nie - 1Kor 10:21. Die beker van die duiwels is Saturnalia - Kersfees, die beker van Jahweh is Sy Woord! In Jesaja sien ons Lucifer wil sy troon bokant die van Elohim plaas. Waar sit Kersvader gewoonlik? Op 'n troon!! Lucifer sê op die berg van gode in die noorde! Kersvader se blyplek is die Noordpool!

In die Skandinawiese lande is die naam vir Kersvader, Kris Kringle en deur interpretasie beteken dit SEUN VAN GOD. Kom tog Kinder van Elohim!! Hoe uiters godslasterlik kan dit nog word? Gaan jy nog steeds hierdie geweldadige aanslag van belastering teen die heilige Naam en karakter van Messias J'shua aanvaar deur dit eenvoudig te probeer ignoreer of nog erger, te verdedig?

Elke jaar kry Satan dit reg om as "Seun van Elohim" geëer te word in die geestelike wêreld. Ons behoort hierdie dag Kersfees) ten sterkste af te keur en te verdoem. Mag Elohim ons in ons onkunde help en bystaan, en meer nog vir diegene wat kies om dit nog steeds te eer en erken. Vir die wêreldling is dit niks. Vir 'n Kind van Elohim behoort dit 'n gruwel te wees. Kom ons ontwaak tot die geregtigheid van Elohim. Waar ons nou na die einde kom, kan ons duidelik sien hoe geslepe en subtiel Satan is. Genesis 3:1 sê die slang was listiger as al die diere in veld. In 2Kor 11:3 sê Paulus: "Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Messias, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang."

Alles wat Satan doen is direk teen die gesag van Elohim en alles wat hy doen is godslasterlik teen die heilge Woord van Elohim. Satan se hele doel is om die Bloed van die Lam, Messias J'shua, onder sy voete te vertrap. 'n Laaste saak van Kersvader - die kleure! Moenie dink jy kan sê ons glo nie aan hom nie en daarom is dit goed genoeg om dit te gebruik nie! Jy mis die hele punt as dit jou gedagtegang is.

Die kleure: Rooi en Wit. Jesaja 1:18-20: "Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê Jahweh: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet, maar as julle weier en opstandig bly, sal die swaard julle eet, want dit is Jahweh wat dit gesê het."

Wat sal dit tog neem om mense te laat verstaan van die geweldige misleidding en godslastering wat agter alles is? Wat gaan dit neem om Leraars van Elohim sover te kry om die Waarheid te leer aan die kudde van Elohim? Onthou, ons praat van die gees agter Kersfees. Hierdie is die ware gees agter Kersfees en daar is net GEEN manier waarop ons die wortels van hierdie demoniese, onheilige, ongoddelike, perverse, vuil instelling kan neem en verander in iets skoon, suiwer en heilig nie!

Daar is net geen manier waarop ons die boosheid kan verduidelik of weg redeneer nie en dit is 'n groot jammerte dat ons Messias J'shua se naam daaraan koppel. Ons word opgeroep om die vrugtelose werke van die duisternis te ontbloot en nie daaraan deel te neem nie - (Efe 5:1-11) en slegs as Wedergebore Kinders van Elohim begin om standpunt in te neem en gehoorsaam te wees sal die wêreld aandag gee. Hou op om dit te bedek en te verdedig. Hou op om mense wat die Waarheid van Elohim verkondig uit te skel as Farriseërs en wetties. Van wanneer af is gehoorsaamheid aan heiligheid, wetties? Elohim sê in Levitikus 19:2 "Wees heilig, want Ek Jahweh julle Elohim is heilig". Verduidelik Asseblief, ek is oop vir kommentaar.

Jy en ander wat hierdie stuk lees moet nou tot 'n besluit kom. Is jy geestelik gebou op die verordeninge van mense - Mat 16:1-13 of gaan jy jou geestelike lewe bou weg van die Waarheid? Of gaan jy op die Rots, Messias J'shua, die Waarheid bou?

Hoe jammer dat daar weer hierdie jaar kerke sal wees wat kersbome, kripuitbeeldings en ander valse leringe hul gemeentes sal instuur. As al die groot kerke in die VSA en die RSA sê dit is goed en daar is niks verkeerd om hierdie dag te onderhou nie want ons weet wie ons aanbid, wie is ek om jou te keer! Al wat ek hierop kan antwoord is dit:

"Die profete gee voor dat hulle in My Naam optree, maar Ek het hulle nie gestuur of beveel nie, Ek het nie eens met hulle gepraat nie. Dit is gesigte wat nie bestaan nie, nuttelose waarsêery, dit is bedrog wat hulle versin wat hulle vir julle aanbied as woorde van profete. - Jeremia 14:14

Kersfees is 'n valse gesig en en vol waarsêery. Kersvader -Santa Claus - Satan / Lucifer!! Die rebellie na die noorde (Jes 14) en hy kom van die Noordpool. Die kleure ROOI en WIT wat godslasterlik teen die Woord van Elohim en die verlossingswerk van Messias J'shua is. Kyk net weer na die volgende:

Die mens wat nie die Gees van Elohim het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van Elohim nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word." - 1 Korintiërs 2:14

Daar is slegs een waarheid in Kersfees: dit het absoluut NIKS met Messias J'shua te doen nie! Niks met die Vader, die Seun of die Gees van Afsondering nie! Ongeag wat jy ookal sê, jy kan dit nie verander nie! Dit is 'n vreemde vuur voor Elohim! Moenie dat mense jou intimideer nie. Baie sê dinge uit onkunde. Dit is waarom die waarheid nou gepraat word. Dit is my gebed dat alle manne en vroue van Elohim wat sê hulle is deur Elohim geroep om te leer, die waarheid aan hulle gemeentes, deur Elohim aan hulle toevertrou, sal leer. Ek bid dat alle leraars en ouderlinge sal opstaan in die gemeente en sê:

"My liewe broers en susters, ek het die waarheid gehoor en wat my en my huis en my gesin betref, ons sal Jahweh dien en nie aan hierdie heidense, misleidende fees weer deelneem nie!"

Slotwoord

Mag elkeen so 'n ruskansie vat en weer later alles lees. Mag ons oor alles wat ons gehoor het gaan nadink. Mag ons dit doen gedagtig aan die heilige, onfeilbare Woord van Elohim. My vriende, ek is nie vreemd, eienaardig, verdraai, wetties of 'n Farriseër van die wet nie. Ek is 'n man van geloof gevul deur die Gees van Afsondering van Elohim, wat die Messias J'shua en my Hemelse Vader liefhet met elke asemteug van elke dag. Ek sal voortgaan om die werke van die duisternis te ontbloot en sal poog om die lig te bring waar dit nie is nie. Ek verkondig nie Christendom nie maar veel eerder die Koninkryk van Elohim.

Dit is onmoontlik om al die skriftgedeeltes en ander inligting te lees en dit ligtelik op te neem of af te maak. Ja, daar is wel die wat sal sê: "Moenie dat enige iemand jou wonderlike Kersfees tradisies, wat jy vir soveel jare al het, bederf nie. Moenie dat enige iemand jou beroof van jou jaarlike feestelikhede wat jy saam met jou familie van kindsbeen al vier nie. Ons aanbid nie die duiwel nie, of bome of enige iets anders nie!"

My broers en susters, met ons wedergeboorte het ons Elohim se Koninkryk ingegaan wat nie van hierdie wêreld is nie. Jahweh gee nie om of jy al die jare dit gevier het nie. Hy vra jou net om te verander. Net soos Israel in Egipte 'n groot volk geword het, het Elohim hulle uitgelei na die wildernis om hulle te verander. Ons is vandag in die wildernis. Al wat ek kan sê is dat ek jou so lief het dat ek die waarheid wou praat. Ek het nie'n reputasie om te beskerm nie, daarom gee ek nie om, om aanhangers te verloor deur die waarheid te praat nie. Jahweh sal Sy eie Huis bou, nie ek nie. Ek buig nie die waarheid om mense te behou of te sorg dat tiendes inkom nie. Ek sal vasstaan op die Woord van Elohim as fondament en is nie hier om mense tevrede te stel nie. As ek dit sou doen sal ek nie 'n dienaar van Messias J'shua wees nie - Gal 1:10. Wat ek hier met jou gedeel het, hey ek geleer van die Gees van Afsondering en intense navorsing.

Paulus waarsku in Kol 2:8 soos volg: "Pasop dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Messias nie." 'n Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie - J'shua se woorde, nie myne nie. Nêrens in die Heilige Skrif van Elohim sal jy enige verwysing na Kersfees kry nie. Wat jy wel in die Heilige Skrif sal vind is waarskuwing op waarskuwing op waarskuwing om nie deel te neem aan die sondige praktyke wat ons in Kersfees vind nie.

Ek weet dat dit glad nie maklik is nie, maar Elohim is geduldig en genadig en Hy sal jou vertroos en bemoedig en ook help. Al wat Hy van jou vra is gehoorsaamheid. Neem die eerste tree, en jy sal vind elke jaar is jy verder en sal jou oë meer en meer geopen word om die blindheid raak te sien waarin jy was. Hierdie viering het in totaliteit van die Roomse Katolieke Kerk en sy MIS, wat die Bloed van die Lam ontheilig, gekom. Dit bring onskuldige kinders in die gees van gierigheid, hebsug en behoefte. Die druk bring mense tot eensaamheid, wanhoop, alkohol, reuse skuld en die kersseisoen is ook die tyd van die jaar met die hoogste sefmoord syfer. Die uitruil van geskenke is glad nie skriftuurlik nie, behalwe vir die Geestelike Gawes wat ons met mekaar moet deel. Die beeldjies wat die heidene aan mekaar gegee het is die oorsprong van kersgeskenke.

As dit werklik om J'shua se geboortedag gaan, kan iemand dalk verklaar waarom ons aan mekaar geskenke gee? As dit werklik J'shua se verjaardag is, moet ons dan nie eerder al die geld vat en vir Evangelisasie gebruik nie? Die geskenke het niks met die manne uit die Ooste te doen nie want J'shua was alreeds 2 jaar oud. J'shua sê in Matteus 15:13 dat elke plant wat nie deur Sy Vader geplant is nie, uitgetrek sal word.

'n Appel kan geverf word om soos 'n lemoen te lyk, maar as jy dit byt proe dit nog soos 'n appel! Dit kan lyk soos 'n lemoen aan die buitekant maar die binnekant is iets anders. Jy kan 'n heidense fees neem, gewortel in seksuele perversie en afgodsdiens, die buitekant verander en dit 'n Mis vir Messias noem, dus Kersfees, maar as jy in die grond gaan grawe is dit dieselfde vrot wortels en is hierdie fees nog net so boos, verleidelik, gruwelik en misleidend. Saturnalia is die appel en Kersfees die lemoen.

Sê wat jy wil, die waarheid is uit. Daar was nog nooit en sal nooit 'n Kersfees in die Koninkryk van Elohim wees nie. Elke fees, heilige dag of seremonie tot eer en verheerliking van Elohim, was altyd opgeteken in die Woord van Elohim vir behoorlike orde en ons Hemelse Vader het nog altyd Sy mense die regte pad gewys. Ons kan vir al die feestelikhede en vieringe hierin genoem, vergewe word vanwee ons onkunde. Maar wanneer ons die waarheid weet en dit nie doen nie, sondig ons. Ek versoek jou ernstig om oor hierdie saak ernstig tot Elohim te bid, en Elohim se Woord te bestudeer. Deursoek jou hart met Geestelike onderskeiding. Onthou, reg en verkeerd is nie gegrond op hoeveel mense dit doen nie, of hoeveel predikers of kerke sê dat dit reg is nie. Dit is gegrond op die Woord van Elohim alleen.

Ek stap eerder saam met 'n klein groepie wat J'shua se Woorde van die Lewe volg as om saam met 'n menigte die weg van mense te volg. Indien wedergebore gelowiges eensgesind was in woord en oordeel (1Kor 1:10) dan sou ons 'n groot trefkrag hê. Jy sal nooit een waarheid aangaande Kersfees in die Bybel vind nie. Nie een nie. Aangesien daar dan nie eers een waarheid in die Bybel is nie, waarom nog belaglike fantasië optower om dit te onderhou? Miskien is daar tog een waarheid! Messias J'shua is glad nie, was nog nooit en sal nooit in Kersfees wees nie!!! As ons aan ons kinders vertel dat dit Sy verjaardag is, dan lieg ons. As ons sê dat 3 wyse manne vir Hom geskenke in die stal gebring het, lieg ons. As ons sou sê dat Kersfees tot eer van die Seun van Elohim is, lieg ons!

Kom ons wy onsself as wedergebore gelowiges toe aan die bestudering van die Woord van Elohim en ook gehoorsaam daaraan, ten spyte van ons emosies, gevoelens en kompromië. Dit sal grootsheid en waagmoed neem om die waarheid met ander te deel. Vertel aan hulle dat jy nie hierdie dag, Kersfees, kan vier nie aangesien dit niks met die Seun van die Lewende Elohim te make het nie en ook nie met Sy Koninkryk nie. Moenie in die leuen val dat Kerstyd die beste tyd is om van J'shua te getuig nie. Om vir Hom te werk en te getuig is nie seisoen gebonde nie. Dit is 'n aaklige tyd, mense sal moor om by sekere plekke te kom of om 'n speelding in die hande te kry. 'n Tyd van frustrasie, 'n gevloek en geskel.

Mense wat ons Elohim daagliks verdoem en Sy Naam ydelik gebruik sal hierdie fees vier. Hoekom? Want dit is hulle ongoddelike dag, nie Syne nie. Wat sê die Woord? Toets alle dinge! Deur julle gebruike en tradisies ontneem julle Elohim se Woord Sy krag en gesag! Mag Elohim jou seën en jou bewaar. Aan die wat 'n ouderling of leraar is in die geloof, julle het 'n verantwoordelikheid om die Waarheid te leer. Nie ons emosies en gevoelens nie. Geen man van Elohim in die Bybel, nie een nie, het ooit hierdie fees gevier nie. Hoekom vier jy dit? Dink hieroor.

Hoe kan ons aan die kinders van Elohim sê, leef uit die Woord, glo die Bybel en gehoorsaam dit? Tog onderhou ons so 'n gruwelike ding! Hoe kan dit wees? As jy kan sê dat daar nie werklik fout met Kersfees is nie en ons dit maar kan vier, dan is dit ook nie nodig vir Katolieke om weergebore te word nie. Want dan wil jy sê is hulle reeds verlos. Kersfees kom van die Roomse Katolieke gees en nie die Gees van Afsondering nie. 'n Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie.

Ek dank die Messias J'shua en die Gees van Afsondering vir hierdie vryheid. Ek dank Jahweh vir betroubare gelowiges by die New Covenant Christian Centre, International wat hulle lewens gewy het aan die heiligheid om dissipels van Messias J'shua en Sy Koninkryk te wees. Daar was 'n tyd in New Covenant Christian Centre, International se vroeë dae dat daar ook Kersfees partytjies en etes gehou is. Ons het ook al hierdie dinge onderhou en gevier. Ek het as hoofoudeling na dit alles omgesien en selfs gepreek. Soos wat ek konstant gegroei het in geloof en kennis van die Woord van Elohim en die Waarheid gesoek het, is die duisternis ontbloot.

Soos wat ek begin het om die wortels van Kersfees te ondersoek, omdat daar geen Skriftuurlike aantekeninge in die Woord van Elohim is nie, het die waarheid sigbaar geword. Soos hierdie waarheid aan my ontvou is, het ek Elohim om vergifnis gevra dat ek hierdie godslasterlike gebruike onderhou en gevier het. J'shua het gesê dat as jy teen die Seun sou laster dit jou vergewe kan word. Ek weet dus ek is vergewe. Ek het as man van Elohim begin om dissipels van Messias hier by New Covenant in hierdie waarhede te onderrig. In die begin het sommiges ons verlaat as gevolg hiervan. Hoe jammer om te moet sê dat Jeremia 44:16-17 hierdeur vervul is.

"Ons gaan nie luister na wat jy sê in die Naam van Jahweh nie. Ons sal bly doen wat ons beloof het: ons sal vir die hemelkoningin wierookoffers bring en drankoffers uitgiet net soos ons, ons voorvaders, ons konings,... gedoen het."

Ek dank Elohim dat ons nog nooit enige een hier ooit gedwing het om te verander nie, maar deur voortgesette prediking en lering van die waarheid, is hulle almal vrygemaak. Ek is baie trots op die Kinders van Elohim in Sy koninkryk wat 'n begeerte het om J'shua te dien en lief te hê met suiwerheid en heiligheid. Hoe kan ons dit wat ons nou weet probeer weg redeneer? Hoe kan ons nou, nadat ons die waarheid van Kersfees leer ken het, hierdie gruwel nog steeds wil onderhou? Ek vra, hoe hard is ons harte dan werklik? As ons nie gewillig is om hier te buig nie, hoeveel ander donker hoekies is daar waar ons gewillig is om tot vergelyk te kom?

Mag jou hart aangemoedig word, en daarmee wil ek afsluit. Vir jou wat gewillig is om van Kersfees af weg te draai net dit: jou grootste teëstander en grootste vyand sal wees diegene wat voorgee om Messias J'shua te ken. Die wat sê dat hulle Hom liefhet is dieselfdes wat jou sal veroordeel, tensy hulle ook vrygemaak word. Hou vas en wees manmoedig. Staan sterk soos J'shua. Jahweh sal jou seën.

Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle terwille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel.Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg." - Mat 5:10-12

Almal wat in Messias J'shua toegewy aan Elohim wil lewe, sal ook vervolg word. - 2Tim 3:12

Indien iemand my wil tereg wys, is ek oop daarvoor en sal gewillig wees om vergifnis te vra en weg te keer van hierdie weg. Ek vra net dat jou teregwysing uit die Woord van Elohim moet wees. Ons moet op die Skrif staan. As jy jou opvattinge van Kersfees wil verdedig gee dit vir my met Skriftuurlike bewyse. Ek sal met niemand stry nie. Mag die Woord van Elohim geloof en geprys word!

 

Lees asseblief die volgende Skrifte:

Mat 2; 3:9-12; 7:17-19; 15:1-9, 13 Luk 2:9-32; 1 Kor 10:19-23; Kol 2:6-8; Gal 4:10; Eff 5:1-17; Luk 4:4; Mat 4:4;

Heb 5:8-9; 1 Joh 5:21; Joh 14:15-26; 16:13-15; Lev 19:26; 26:1; 10:1; Deut 7:25-26; 12:29-32; Esg 20:18;

2 Kon 17:15-19; Jer 1:5-11; 10:1-5; 44:16; Eks 30:9; Num 3:4; 26:61; 2 Kor 4:1-6; 6:14-7:1; Jer 2:25.

Toets alle dinge - 1 Tes 5:21. Ek kan hier bewys wat ek sê en glo, kan jy?

Kim C Gosset

Bronne:

Die Woord van Elohim (Afrikaanse Bybels 1933/53)+ Griekse Teks

The Two Babylons van Rev Alexander Hislop, uitgegee deur Chick Publications

World Book Encyclopedia, Comptons Encyclopedia, Encarta 96, Encyclopedia Britannica,

Encyclopedia Americana, Holidays and Holydays by Tom C McKenney, The Little Book of Christmas by Jennnifer Muldohin. San Jose Mercury News.

Kim Gosset kan gekontak word op die volgende e-pos adres: nccc@hooked.net

Addisionele Inligting Beskikbaar:

Kom uit Haar uit, My volk / Come out of her, My people - CJ Koster

Fossilized Cutoms - Lew White

 

Share

Comments

  Comment Your feedback helps us to improve the message we cary

Subscribe: e-Shofar

The e-Shofar is an email newsletter that provides prophetic insight into current event and other news updates.
Thank you for supporting this Ministry.
2 Corinthians 9:6-7

© 2015 Longtom Radio. Some rights reserved. Free to copy and distribute articles and audio programs.